Pikavalinta
Kahvinystäville hyviä uutisia Kahvinystäville hyviä uutisia
Kuivien silmien hoito Kuivien silmien hoito
Lukeminen kannattaa aina! Lukeminen kannattaa aina!
Elinympäristö vaikuttaa äidinmaidon laatuun Elinympäristö vaikuttaa äidinmaidon…
Avantouinnista apua painonhallintaan? Avantouinnista apua painonhallintaan?

Elinympäristö vaikuttaa äidinmaidon laatuun

2023-03-13  Laatuapteekit

Elinympäristö vaikuttaa äidinmaidon laatuun

Tuoreessa Turun yliopiston kas­vatustieteen ja biologian laitos­ten tutkimuksessa havaittiin, että asuinympäristön vehreydellä on mer­kitystä äidinmaidon koostumukseen, ja että tällä on vaikutusta vauvan immu­niteetin kehittymiseen.

Aiemmissa tutkimuksissa on havait­tu muun muassa äidin ylipainon vaikut­tavan äidinmaidon koostumukseen, ge­neettisten ja biologisten tekijöiden ohel­la. Ympäristön vehreyden vaikutusta äidinmaidon koostumukseen ei tiettä­västi ole aiemmin tutkittu, vaikkakin luontoyhteyden on muutoin havaittu vaikuttavan positiivisesti vastustusky­kyyn.

Vuonna 2007 alkaneeseen seuranta­ tutkimukseen osallistui 795 äitiä, joiden keski-­ikä oli 31,2 vuotta. Imettävän äidin maito analysoitiin vauvojen ollessa kes­kimäärin 2,5 kuukauden ikäisiä. Asuin­ympäristön vehreyttä tutkittiin useilla standardisoiduilla menetelmillä. Tutki­muksessa keskityttiin erityisesti äidin­ maidon sisältämien olikosakkaridien koostumukseen, sillä näillä kompleksi­silla sokeriyhdisteillä on merkittävä roo­li vauvan immuniteetin kehittymisessä.

Tulokset viittaavat siihen, että imet­tävän äidin luontoyhteydellä ja asuin­ympäristön vehreydellä on suuri merki­tys. Huolimatta koulutustaustasta, elin­tasosta ja siviilisäädystä, ne äidit, jotka elivät vehreämmässä ympäristössä, tuottivat maitoa, jonka olikosakkaridi­ koostumus oli merkittävästi monipuo­lisempi. Lisäksi useita yksittäisiä oli­ kosakkarideja löytyi näiden äitien mai­dosta määrällisesti enemmän.

Tutkimus vahvistaa siten ajatusta, että ihmisten ja luonnon välillä on mo­nenlaisia, terveyteen vaikuttavia sitei­tä, joita ei vielä juurikaan tunneta. Li­sää vastaavanlaisia tutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan paremmin ymmärtää luon­toyhteyden merkitystä niin vastasyntyneille kuin aikuisillekin.

Lähteet: Nature-tiedelehti 5.1.2023 ja Turun Yliopisto 12.1.2023