Pikavalinta
Kahvinystäville hyviä uutisia Kahvinystäville hyviä uutisia
Kuivien silmien hoito Kuivien silmien hoito
Lukeminen kannattaa aina! Lukeminen kannattaa aina!
Elinympäristö vaikuttaa äidinmaidon laatuun Elinympäristö vaikuttaa äidinmaidon…
Avantouinnista apua painonhallintaan? Avantouinnista apua painonhallintaan?

Lukeminen kannattaa aina!

2023-03-27  Laatuapteekit

Lukeminen kannattaa aina!

Frontiers in Psychology ­tiedelehdessä viime vuoden lopulla julkaistu tutki­mus tarkentaa käsitystä lukemisen ja ikääntymiseen liitetyn muistin heikke­nemisen kausaalisesta yhteydestä.
Beckman-instituutin Advanced Science and Technology ­yksikön tekemässä tut­kimuksessa analysoitiin vapaa-­ajan viihteellisen lukemisen merkitystä työ­muistiin ja niin sanottuun episodiseen muistiin. Tutkimuksessa haluttiin selvit­tää, vaikuttaako lukeminen positiivises­ti muistiin, vai lisääkö hyvä muisti intoa lukemiseen.


Työmuisti on se muistin osa-­alue, jossa juuri opittua jäsennellään ja siir­rettään pitkäaikaiseen muistiin, kun taas episodisella muistilla tarkoitetaan sitä pitkäkestoisen muistin osaa, johon tal­lentuu henkilökohtaisia aikaan ja paik­kaan sidottuja kokemuksia. Molemmilla muistin osa­alueilla on merkitystä luke­misen kannalta, sillä ne helpottavat juuri luetun jäsentämistä ja yhdistämistä kir­jan aiemmissa kappaleissa kerrottuun.


Tutkimusotos koostui kaikkiaan 38:sta 60-79­vuotiasta henkilöistä, joi­den lukemista seurattiin 8 viikon ajan. Lukemista, jota tuli kokonaisuudes­saan olla 90 minuuttia päivittäin ja vii­desti viikossa, seurattiin tutkimukseen sovelletulla applikaatiolla, ja sen ohel­la muistia seurattiin kyselykaavakkeil­la. Samankokoinen kontrolliryhmä teki vastaavan ajan muistipalapelejä, ja hei­dän muistiaan seurattiin samalla app­likaatiolla. Molempien ryhmien muistikapasi­teettia sekä verbaalisia ja lukemiseen liittyviä kykyjä testattiin sekä tutkimus­ ajankohdan alussa että lopussa.

Tulok­set olivat yksiselitteiset: kirjoja lukeneen ryhmän molemmat testatut muistin osa­alueet olivat selvästi kontrolliryh­mää parempia. Lisäksi heidän lauseen­ muodostuskykynsä oli parempi. Tulokset eivät selity tutkittavien per­soonallisuuseroilla tai aiemmalla luku­kokemuksella.


Tutkimustulos vahvistaa siten entisestään käsitystä arjen pienten tekojen merkityksestä muistin ylläpitä­miseen.


Lähteet: Technology Networks 7.12.2022 ja Frontiers 11.7.2022